<<::-------ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน......หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๑ หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ - ๑๒๗๑๑๑...ขอขอบพระคุณจาก สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ.::


พ.ต.อ.บุญเลิศ ทองกำเหนิด
ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์
โทร ๐๔๔ - ๑๒๗๑๑๑

เวลาเดี๋ยวนี้

การรับ - ส่งเอกสาร
- EDOCUMENT ภ.จว.ชัยภูมิ
- EMAIL สภ.บำเหน็จณรงค์
- EMAIL อำเภอบำเหน็จณรงค์
- POLICE MAIL
ข้อมูลสถานีตำรวจ
- ประวัติอำเภอบำเหน็จณรงค์
- ประวัติสถานีตำรวจ
- ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๓
- ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรชัยภูมิ
- งานป้องกันปราบปราม
- งานอำนวยการ
- งานสอบสวนา
- งานสืบสวน
- งานจราจร
- สายตรวจตำบล
- กต.ตร.สถานีตำรวจ
- ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
หน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานนายตำรวจราชสำนัก
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานงบประมาณการเงิน
สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
สำนักงานจเรตำรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
กองบินตำรวจ
กองการสารนิเทศ
กองวินัย
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
โรงพยาบาลตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ
โรงพิมพ์ตำรวจ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำรวจภูธรภาค ๑
ตำรวจภูธรภาค ๒
ตำรวจภูธรภาค ๓
ตำรวจภูธรภาค ๔
ตำรวจภูธรภาค ๕
ตำรวจภูธรภาค ๖
ตำรวจภูธรภาค ๗
ตำรวจภูธรภาค ๘
ตำรวจภูธรภาค ๙
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานในตำรวจภูธรภาค ๓
- ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
- ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
- ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
- ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
- ตำรวจภูธรจังหวัดศระสะเกษ
- ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
- ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
- ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
- ศฝร.ภ.๓
หน่วยงานในตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ.
๑.สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ
๒. สถานีตำรวจภูธรภูเขียว
๓.สถานีตำรวจภูธรแก้งคร้อ
๔.สถานีตำรวจภูธรเกษรสมบูรณ์
๕. สถานีตำรวจภูธรคอนสาร
๖.สถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดง
๗.สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น
๘.สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์
๙.สถานีตำรวจภูธรจัตุรัส
๑๐.สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว
๑๑.สถานีตำรวภูธรบ้านเขว้า
๑๒.สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต
๑๓.สถานีตำรวจภูธรภักดีชุมพล
๑๔.สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า
๑๕.สถานีตำรวจภูธรซับใหญ่
๑๖.สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย
๑๗.สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่
๑๘.สถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ
๑๙.สถานีตำรวจภูธรบ้านเป้า
๒๐. สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
๒๑.สถานีตำรวจหนองบัวโคก
๒๒.สถานีตำรวจบ้านแก้ง
๒๓.สถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร
๒๔.สถานีตำรวจภูธรโนนเม่า
๒๕.สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่
๒๖.สถานีตำรวจภูธรหัวทะเล
๒๗.สถานีตำรวภูธรช่องสามหมอ
๒๘.สถานีตำรวจภูธรหนองสังข์
หน่วยงานในอำเภอบำเหน็จณรงค์.
- อำเภอบำเหน็จณรงค์
- เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
- เทศบาลตำบลบ้านเพชร
- อบต.บ้านชวน
- อบต.บ้านเพชร
- อบต.เกาะมะนาว
- อบต.โคกเริงรมย์
- อบต.โคกเพชรพัฒนา
- อบต.หัวทะเล
- อบต.บ้านตาล
อุณหภูมิวันนี้

 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
 


 
      
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายเครื่องราชสักการระและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติ ณ บริเวณหอประชุมและหน้าที่ว่าการ อ.บำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ
                             
โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของ ภาค ๓
โครงการอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา
      วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.อ.ไพรัช สุขสงญาติ ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์ กต.ตร.สภ.บำเหน็จณรงค์ นายก
อบต.เกาะมะนาว พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ได้ออกดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียน
จอมแก้ววิทยา ม.๗ บ้านเกาะแก้วศรีสุข ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ                             
                             
พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
                วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ พ.ต.อ.ไพรัช สุขสงญาติ ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์ ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.บำเหน็จณรงค์ ประกอบ
         พิธีถวายสัตย์ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณหน้า สภ.บำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ
2
2

 

  

ลิงค์หน่วยงานของรัฐ
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงต่างประเทศ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพานิชย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงเกษตร
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- การบินไทย
- กรมไปรษณีย์โทรเลข
- รัฐสภา
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรมการขนส่งทางบก
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ม.ขอนแก่น
- ม.มหาสารคาม
ระบบค้นหาและตรวจสอบ
- เบอร์โทรศัพท์
  - คำพิพากษาฎีกา
  - ทะเบียนรถยนต์
  - ประกันสุขภาพ
  - ตรวจข้อมูลธุรกิจ
  - ตรวจทะเบียนราษฎร์
  - ตรวจรหัสไปรษณีย์
ลิงค์สำนักกฎหมายไทย
- ศาลรัฐธรรมนูญ
- ศาลปกครอง
- ศาลอาญา
- ป.ป.ช.
.
- ก.ก.ต.
- กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงานกฤษฎีกา
- สำนักงานกิจการยุติธรรม
- สำนักงานอัยการสูงสุด
- ข่าวกรองแห่งชาติ
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- เนติบัณฑิตยสภา
- สถาบันนิติวิทย์ฯ
- ราชกิจจานุเบกษา
- ร้านหนังสือกฎหมาย
- ห้องสมุดกฎหมาย
- สำนักงาน ป.ป.ส.
- สำนักงาน ป.ป.ง.
- สภาทนายควา
- ม.รามคำแหง
- ม.จุฬาลงกรณ์
- ม.ธรรมศาสตร์
- ม.สุโขทัย
ข่าวหนังสือพิมพ์/ทีวี
- กรุงเทพธุรกิจ
- ข่าวสด
- คมชัดลึก
- เครือมติชน
- ฐานเศรษฐกิจ
- ไทยรัฐ
- เดลินิวส
- ไทยสาร
- Online
- ไทยโพสต์
- แนวหน้า
- ประชาชาติธุรกิจ
- ผู้จัดการ
- สำนักข่าวไทย
- สยามรัฐ
- GNN
- INN
- The Nation
- เสรีรายวัน
- บ้านเมือง
- TV 3
- TV 5
- TV 7
- TV 9
- ผู้จัดการ
- สำนักข่าวไทย
- Bangkok Post
- GNN
- INN
- The Nation
- เสรีรายวัน
- บ้านเมือง
- TV 3
- TV 5
- TV 7
- TV 9
- TV 11
- ITV
- UBC
- TGN
ลิงค์ที่น่าสนใจ
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- ตรวจสลากทวีสิ
- ตรวจสลากออมสิน
- ค้นหารหัสไปรษณีย์
- ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
.
- sanook
- hansa
- hotmail
- gmail
- yahoo
- thaiware
- kapook
- thaimail
- web 100
- 108 - 1009
- chaiyo
- กีฬายอดฮิต
- กอล์ฟ
- เทนนิส
- มวยไทย
- แฟนฟุตบอลพันธุ์แท้
- สโมสรแมนยู
- สโมสรริลมาดริค
- รถยนต์
- พระเครื่อง
- อาวุธปืน
- พันธุ์ไม้
- นักสะสมแสตมป์
.
- สัตว์เลี้ยงต่างๆ
- สมุนไพร
- เรื่องอาหาร
- ข้อมูลท่องเที่ยว
- โชคชะตาราศรี
- เรียนภาษาอังกฤษ
- นิตยสารไมโครคอม
- พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
- รวม Driver
- ไทยคอมพิวเตอร์
- สอน java, php
- สอน Dreamweave
- ข่าวการซื้อขายบ้าน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter


 
<<::-------สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์ เลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๑๗ ถนนรุ่งเรืองศรี ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๒๗๑๑๑ โทรสาร ๐๔๔-๑๒๗๑๑๑ EMAIL = CPM.bamnetnarong_police@outlook.co.th<<::-------